Standardy Ochrony Dzieci - Przedszkole SM Kraków

Przedszkole nr 2
Sióstr Miłosierdzia
w Krakowie
Przejdź do treści
Standardy Ochrony Dzieci

 
Standardy Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem
 
w Przedszkolu nr 2 Sióstr Miłosierdzia
 
w Krakowie
 
 
 
Objaśnienia terminów
 
Dziecko – w rozumieniu niniejszego dokumentu to każdy małoletni oraz każda inna osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.
 
Placówka – Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie.
 
Personel – pracownicy przedszkola oraz każda osoba zatrudniona do opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej odpłatnej bądź nieodpłatnej, a także wolontariusz.
 
 
Dyrekcja – dyrektor – osoba kierująca pracą całej placówki.
 
 
Opiekun dzieckaprzedstawiciel ustawowy dziecka: rodzic albo opiekun; rodzic zastępczy; opiekun tymczasowy (czyli osoba upoważniona do reprezentowania małoletniego obywatela Ukrainy, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych)
 
Krzywdzenie dziecka - zachowanie, które może stanowić popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym członka personelu placówki, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie; każde zamierzone lub niezamierzone działanie/zaniechanie jednostki, placówki i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, które naruszają prawa, swobody i dobra osobiste dziecka i/lub zakłócają jego optymalny rozwój.
 
 
 
 
 
STANDARDY
 
 
Standard I. POLITYKA
 
Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem w Przedszkolu nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie
 
1.    Polityka dotyczy wszystkich pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy.
 
2.    Dokument został zatwierdzony, a za jego nadzór i realizację odpowiada dyrektor.
 
3.    W placówce wyeksponowane są informacje dla dzieci, podane w przystępny dla nich sposób, na temat ich praw w zakresie standardów ochrony dzieci i zasad bezpiecznych relacji.
 

Standard II. PERSONEL
 
Placówka stworzyła i dba o zachowanie bezpiecznego środowiska
 
1.    Dyrektor powołał osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania związane z ochroną dzieci.
 
2.    Obowiązki osób odpowiedzialnych za standardy i politykę ochrony dzieci są jasno i kompleksowo określone.
 
3.    Placówka dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp personelowi i opiekunom.
 

Standard III. STANDARD REAGOWANIA I EDUKOWANIA
 
W placówce funkcjonują procedury służące monitorowaniu, edukacji oraz określające sposób reagowania na oskarżenia i niewłaściwe zachowania.                                                                                                                 
 
1.      Standard określa zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.
 
2.      Określone są zasady bezpiecznych relacji między personelem a dziećmi.
 
3.      Określone są zasady bezpiecznych relacji dziecko-dziecko.
 
4.      Określona jest specyfika sytuacji:
 
-   dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 
-   dziecka przejawiającego zachowania trudne i agresywne,
 
-   dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej.                                                                                                                            
 
5.      Placówka zapewnia personelowi podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia krzywdzeniem.  
 
6.      W placówce edukuje się dzieci na temat zasad bezpiecznych relacji dorosły-dziecko i dziecko-dziecko oraz na temat zasad korzystania z Internetu  i urządzeń mobilnych.
 

 
Standard IV. PROCEDURY
 
W placówce funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia i podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci oraz zapewnia się opiekę i wsparcie osobom skrzywdzonym    
 
1.    Placówka wypracowała procedury, które określają, jakie działanie należy podjąć w sytuacji:                                                
 
-   podejrzenia krzywdzenia przez opiekuna dziecka,
 
-   podejrzenia krzywdzenia przez członka personelu,                                                       
 
-   podejrzenia krzywdzenia rówieśniczego,
 
-   bezpośredniego zagrożenie zdrowia lub życia.
 
2.   Określono zasady korzystania z Internetu  i urządzeń mobilnych.                                                                   
 

Standard V. MONITOROWANIE
 
Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.
 
1.    Przyjęte Standardy Ochrony Dzieci są weryfikowane ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych
z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 
 
POLITYKA OCHRONY DZIECI W ZAŁĄCZNIKU

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie
Wróć do spisu treści