Kontakt - Przedszkole SM Kraków

Przedszkole nr 2
Sióstr Miłosierdzia
w Krakowie
Przejdź do treści


Przedszkole Nr 2
Sióstr Miłosierdzia w Krakowie
ul. Warszawska 6
31-155 Kraków

adres e-mail: przedszkole_kr@szarytki.pl
 
tel.12 422 48 38    


Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia
ul. Warszawska 6
31-155 Kraków
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie, ul. Warszawska 6.

CEL PRZETWARZANIA
Dane osobowe:
- dzieci/rodziców zbierane są w celu sporządzenia dokumentacji przebiegu działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,
- osób upoważnionych do odbioru dzieci zbierane są w celu identyfikacji osoby upoważnionej przy odbiorze dziecka.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159, z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. 2014 poz. 1149 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2016 poz. 1368 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (art. 6 ust 1 pkt a, b, c, e).
ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą danych osobowych będą System Informacji Oświatowej, Wydział Edukacji Miasta Krakowa, firma ubezpieczeniowa. Dane są udostępniane organom na podstawie przepisów prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania edukacji i po jego zakończeniu zgodnie z Instrukcją Przechowywania Dokumentacji według ujętej klasyfikacji. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie realizuje obowiązek informacyjny wynikający z RODO przez umieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Przedszkola, na platformie i-przedszkole oraz na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

Kraków, dnia 25.05.2018r.                                           S. Barbara Gołąb
                                                                                  Dyrektor Przedszkola
                                                                            Administrator Danych Osobowych
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie
Wróć do spisu treści